Obchodní podmínky

Prodávající - dodavatel
a
Kupující - zákazník 
2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu . V případě, že nejste spotřebitel – nakupujete zboží pro potřeby své podnikatelské činnosti, právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje. Rozhodným údajem je v tomto případě uvedení IČ na prodejním dokladu.
3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu . Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (dlouhodobě nedostatkové zboží.
4. Platební podmínky, platba při dodání zboží - dobírka, platba na účet .
5. Dodací podmínky, způsob dodání.
Zboží zasíláme v rámci České a Slovenské republiky vybranou spedicí PPL nebo In-Time . 
Zboží si je možno vyzvednout i v našem obchodě v Plzni . Po dohodě i mimo pracovní dobu So-Ne. 
PO-PÁ 10.00-12.00 13.00-17.00.
6. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. 
7. Vrácení zboží - Odstoupení od smlouvy. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí do 31.12.2013 dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 367/2000 Sb.
Od 1.1.2014 se platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží řídí podle nového občanského zákoníků. Na odstoupení od smlouvy má zákazník právo do 14 dnů od doručení zboží. Zákazník dostane peníze po vrácení zboží maximálně do 14 dnů. Pokud bylo
vrácené zboží poškozeno a nebo neúplné bude o tom zákazník informován a náklady uvedení do původního stavu budou odečteny z vrácené ceny.
Obal není předmětem koupě ani součástí zakoupeného zboží. I přesto však doporučujeme vracet jej ve stejném obalu, v jakém bylo doručeno (jedná se zejména o originální obal jednotlivých produktů), vyhnete se tak náhradě nákladů vynaložených na uvedení zboží do původního stavu.
Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho opotřebení nebo poničení. Doporučujeme vracet zboží nepoužité.
Součástí vrácené zásilky by mělo být vždy písemné odstoupení od kupní smlouvy včetně čísla bankovního účtu, na který si přejete zaslat kupní cenu zboží, dále pak kopii nákupního dokladu.
8. Výrobky Epson EH-TW9200 a Epson EH-TW9200W jsou prodávány pouze pro vlastní potřebu a nelze je prodávat za účelem dalšího prodeje. Vyhrazujeme si odmítnout objednávku nebo ji zrušit v případě nesplnění této podmínky.
9. Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku u Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdeněk Hejhal , místo podnikání Kamenný Újezd 212, 33023 Nýřany, Ičo:61769002
Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - Zpracovatelská smlouva 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Jeřicha IČ 72289201 se sídlem Brojova 25, Plzeň 32600 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Petr Jeřicha, email: info-servis@prag-info.cz, telefon: 603373629 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence: Petr Jeřicha IČ 72289201 se sídlem Brojova 25, Plzeň 32600 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 
IV. Doba uchovávání údajů 
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Info-SERVIS Czech Republic) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře uživatel potvrzuje, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018. 
tel: 603 494 686    otevřeno Po - Pá: 10 - 12  13-17 hodin
tel: 737 129 593

0 kusů / 0